Nhảy tới nội dung

URL Encode(Mã hóa)

Mã hóa URL

Vui lòng nhập dữ liệu cần mã hóa.

Cung cấp chức năng mã hóa URL nhanh chóng


Về URL Encode

URL Encode là một công cụ trực tuyến đơn giản, cung cấp chức năng mã hóa URL nhanh chóng


URL Encode là gì

URL encoding và decoding (Mã hóa và giải mã URL) là quá trình biến đổi và khôi phục các ký tự đặc biệt trong URL. URL chứa một số ký tự đặc biệt như dấu cách, dấu hỏi, dấu phần trăm và nhiều ký tự khác có ý nghĩa đặc biệt hoặc không được phép sử dụng trực tiếp trong URL. Chức năng của URL encoding và decoding là đảm bảo rằng các ký tự đặc biệt trong URL có thể được truyền và xử lý đúng cách.

URL encoding sử dụng một cơ chế gọi là percent encoding (mã hóa phần trăm) để chuyển đổi các ký tự đặc biệt thành một định dạng mã hóa cụ thể. Cụ thể, nó chuyển đổi các ký tự đặc biệt thành ký tự phần trăm (%) sau đó là hai số hex biểu thị giá trị ASCII của ký tự đó. Ví dụ, ký tự khoảng trắng sẽ được mã hóa thành "%20", ký tự dấu hỏi (?) sẽ được mã hóa thành "%3F".


Cách sử dụng URL Encode

Chỉ cần nhập dữ liệu cần mã hóa ở dưới phần "Nhập dữ liệu cần mã hóa", sau đó nhấp vào "Mã hóa" và bạn sẽ nhận được kết quả mã hóa