Nhảy tới nội dung

Máy tính Ước số chung lớn nhất, Bội số chung nhỏ nhất

Máy tính Ước số chung lớn nhất, Bội số chung nhỏ nhất
Nhập hai số nguyên dương A, B, nhấn nút "Tính toán", sẽ hiển thị phân tích thành thừa số nguyên tố của A, B và tính ước số chung lớn nhất và bội số chung nhỏ nhất của A, BƯớc số chung lớn nhất là gì (Greatest Common Divisor, viết tắt là GCD)

Là số nguyên dương lớn nhất có thể chia hết cho nhiều số nguyên (các số nguyên đó không được bằng không). Ví dụ, ước số chung lớn nhất của 12 và 18 là 6


Bội số chung nhỏ nhất là gì (Least Common Multiple, viết tắt là LCM)

Là bội số nhỏ nhất trong số các bội số chung của nhiều số tự nhiên. Ví dụ, các bội số của 5 và 6 là: 30, 60, 90,... trong đó bội số nhỏ nhất là 30, 30 chính là bội số chung nhỏ nhất của 5 và 6