Nhảy tới nội dung

Máy tính phân tích nhân tử nguyên tố

Máy tính phân tích nhân tử nguyên tố

Nhập số từ 2 đến 2^53, máy sẽ tính toán và hiển thị kết quả phân tích nhân tử nguyên tố


Số nguyên tố (prime number) là gì?

Là số tự nhiên lớn hơn 1, không thể chia hết cho bất kỳ số tự nhiên nào khác ngoài 1 và chính nó, ví dụ: 2,3,5,7,11,13 ... v.v.


Nhân tử (factor) là gì?

Mô tả mối quan hệ chia hết giữa hai số tự nhiên a và b. Số b chia hết cho số a. Ở đây chúng ta nói b là bội số của a, a là nhân tử của b.


Nhân tử nguyên tố (prime factor) là gì?

Đơn giản là nhân tử đồng thời là số nguyên tố, được gọi là nhân tử nguyên tố.


Phân tích nhân tử nguyên tố (prime factorization) là gì?

Là quá trình biểu diễn một số nguyên dương thành tích các nhân tử nguyên tố và kết quả thu được của quá trình đó được gọi là phân tích nhân tử nguyên tố.

Ví dụ:

360 = 2 x 2 x 2 x 3 x 3 x 5