Nhảy tới nội dung

Máy tính tỷ suất tăng trưởng hàng năm CAGR

Tính CAGR


CAGR là gì

CAGR (tỷ suất tăng trưởng hằng năm), được dịch sang tiếng Việt là "Tỷ suất tăng trưởng hàng năm tích lũy", đối với những người đọc bài viết kiểm tra trở lại trên trang web này, bạn đã quen với CAGR, trong báo cáo đó là một trong những "Tỷ suất lợi nhuận hàng năm", chỉ dựa trên giá trị ban đầu và giá trị cuối cùng của số tiền đầu tư, không xem xét sự dao động ở giữa, thực tế nó là lãi kép trong bảng lãi kép

Ví dụ:

Vốn 100, lãi kép 20%, số năm là 10 => Số tiền cuối cùng là 619

Vốn 100, số tiền cuối cùng là 619, số năm là 10 => CAGR là 20%


Công thức tính toán tỷ suất tăng trưởng hàng năm CAGR

CAGR =(FVPV)1n1= \large\left(\frac{FV}{PV}\right)^{\frac{1}{n}} \normalsize- 1

FV (Giá trị tương lai): Số tiền cuối cùng

PV (Giá trị hiện tại): Vốn

n: Số năm


Hướng dẫn sử dụng máy tính tỷ suất tăng trưởng hàng năm CAGR

Chỉ cần điền "Vốn", "Số tiền đáo hạn cuối cùng" và "Số năm", với tần suất lãi kép là "năm", bạn có thể tính được CAGR và vẽ biểu đồ theo chu kỳ và tải xuống